Admin

Frågor och svar

Ansvar

 

Vilket ansvar har fastighetsägaren vid snö- och isras från tak?
Vem bär ansvaret när man anlitar en entreprenör vid snöskottning på tak?
Kan man få ersättning för skador orsakade av snötryck?
En raket har förstört ett fönster av okänd person. Vilken försäkring skall ta skadan?
Vatten har trängt in i byggnad från tak på grund av att en gummimuff släppt i sin infästning. Skador har uppstått i mellanbottnar och på väggar och tak i två lägenheter. Kan denna skada ersättas i någon försäkring?
Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?
Vad händer om en istapp faller ned från fastigheten och skadar någon person eller hans bil?
Om föreningen skulle önska högre försäkringsbelopp för styrelseansvarsförsäkringen, går detta att ordna inom den försäkringslösning som idag finns i Riksbyggen?
En raket har förstört ett fönster av okänd person. Vilken försäkring skall ta skadan?


Vilket ansvar har fastighetsägaren vid snö- och isras från tak?

Ansvaret regleras i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 § andra stycket.
Om fastighetsägaren varit vårdslös eller försumlig så kan fastighetsägareansvaret i försäkringen träda in.


Vem bär ansvaret när man anlitar en entreprenör vid snöskottning på tak?
Under tiden som entreprenören utför snöskottningen ansvarar entreprenören för skada på person och egendom. Det gäller samma här som för fastighetsägaren att det skall finnas en grund i vårdlöshet eller försumlighet för att företagets ansvarsförsäkring skall träda in.


Kan man få ersättning för skador orsakade av snötryck?
Skada på grund av snötryck kan regleras i fastighetsvillkoret men för att den skall gälla är förutsättningen att snötrycket skall ha uppkommit i direkt samband med extrem nederbördsmängd eller andra extrema väderleksförhållanden och under förutsättning att det på grund av väderleksbetingelser inte varit möjligt att undanröja snötrycket och att tidigare snöbelastning på taket inte påverkar skadan. Det får inte heller finnas ett eftersatt underhåll som påverkat skadeutvecklingen.


En raket har förstört ett fönster av okänd person. Vilken försäkring skall ta skadan?
Detta är en glasskada. Det kunde blivit en brandskada, men så länge bara glaset skadas så är det en glasskada. Är det så att föreningens stadgar säger att bostadsrättsinnehavaren svarar för glas, så skall det gå på bostadsrättsinnehavarens försäkring. Om det inte är bostadsrättsinnehavarens ansvar skall skadan regleras på fastighetsförsäkringen. Självrisken blir då högre (den som föreningen valt som grundsjälvrisk).


Vatten har trängt in i byggnad från tak på grund av att en gummimuff släppt i sin infästning. Skador har uppstått i mellanbottnar och på väggar och tak i två lägenheter. Kan denna skada ersättas i någon försäkring?
Skada på grund av att vatten tränger in i byggnad från tak, kan inte ersättas i fastighetens försäkring. Man kan inte heller få någon ersättning i bostadsrättstilläget för skador i lägenheterna. Detta enda tillfälle då det finns ersättnings möjlighet är om det föreligger en försumlighet eller vårdslöshet från fastighetsägarens sida. Då skulle det finnas möjlighet att skadorna i lägenheterna regleras genom fastighetens ansvarsförsäkring. Övriga skador på byggnaden får fastighetsägaren (föreningen) svara för.

 

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?
Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.

 

Vad händer om en istapp faller ned från fastigheten och skadar någon person eller hans bil?
Skadas bilen, ska skadan i första hand hanteras av bilägarens vagnskadeförsäkring eftersom objektförsäkringen (det vill säga den skadade egendomens "egen" försäkring) är primär, men den skadelidande kan rikta krav mot fastighetsägaren i form av skadestånd och detta kan då hanteras genom fastighetens ansvarsförsäkring. Om personen själv skadas ska skada i första hand anmälas till personens egna olycksfallsförsäkring och arbetsskadeförsäkring, om skadan drabbar personen under arbetstid. Om det inte är frågan om en arbetsskada kan personen också här rikta skadeståndskrav mot fastighetsägaren och skadan får då också i detta fall utredas under fastighetens ansvarsförsäkring.

 

Om föreningen skulle önska högre försäkringsbelopp för styrelseansvarsförsäkringen, går detta att ordna inom den försäkringslösning som idag finns i Riksbyggen?
I den försäkringslösning som idag finns för Riksbyggen så är försäkringsbeloppet för styrelseansvar väl tilltaget, 75 basbelopp (3 180 000 kr), jämfört med andra lösningar. Normalbeloppet är 1-2 miljoner kronor. Försäkringsbeloppen är baserade på skadeerfarenhet sen 25-30 år tillbaka i tiden. Om föreningen, trots detta, önskar höja sitt försäkringsbelopp så får detta lösas med en separat tilläggsförsäkring.

 

En raket har förstört ett fönster av okänd person. Vilken försäkring skall ta skadan?
Detta är en glasskada. Det kunde blivit en brandskada, men så länge bara glaset skadas så är det en glasskada. Är det så att föreningens stadgar säger att bostadsrättsinnehavaren svarar för glas, så skall det gå på bostadsrättsinnehavarens försäkring. Om det inte är bostadsrättsinnehavarens ansvar skall skadan regleras på fastighetsförsäkringen. Självrisken blir då högre (den som föreningen valt som grundsjälvrisk).

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se