Admin

Brandskydd

Vem är ansvarig för brandskyddet där jag bor? Det är ägaren av huset eller lägenheten som är ansvarig. Varje år inträffar 33 000 bränder varav 24 000 i bostäder. 90% av dödsbränderna inträffar
i bostäder och i över 70% av fallen saknas fungerande brandvarnare. Dessutom är var fjärde brand anlagd och mellan 60-70% av anlagda bränder anläggs av barn och ungdomar. Detta visar att behovet av skadeförebyggande insatser måste öka.

Spisvakt

En spisvakt ger dig extra säkerhet mot spisbränder, glömda plattor.

Brandvarnare

Vem ansvarar för att brandvarnaren fungerar?
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.

Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att t.ex. batteriet i brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren både ser och känner av en brand och varnar direkt. Det finns även sammankopplingsbara brandvarnare. Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att
fungera tillfredsställande. Bostäder ska ha minst en brandvarnare
per våningsplan och 50–60 m2 golvyta. Placera brandvarnaren i
taket utanför sovrum eller i hallen. Rum med mycket elektronisk
utrustning ska ha egen brandvarnare.

Skaffa brandsläckare!

Se till att alltid ha minst en pulversläckare i bostaden. Minst en på varje våningsplan. Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare i klassen EN3-43A233BC. En sådan kan också användas mot elektrisk strömförande utrustning. Släckutrustningen ska vara lätt att komma åt och alla i familjen ska veta hur den används.

Kväv elden!

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder i till exempel kläder, möbler och på spisen. Brandfilten ska minst ha måtten 180x120 cm,
förvaras i fodral på väggen och bör placeras så att den snabbt finns
tillhands att använda.

Utrymningsstege

Se till att ha en fast monterad, enkelt utfällbar stege för snabb och säker utrymning från övervåning, enligt SRVFS 2007:1.

Gardera mot elfel!

Brand kan även orsakas av åsknedslag, därför är ett åskskydd bra att ha. Överspänningsskydd och jordfelsbrytare kan rädda både liv och egendom.

Vanliga brandorsaker

 • Barns lek med eld. Låt barnen träna att tända och släcka ljus på rätt sätt så att de får respekt för eld, utan att bli skrämda.
 • Levande ljus. Använd obrännbara ljusstakar och självsläckande ljusman schetter. Den som tänder ansvarar också för att ljusen
  släcks. Ha aldrig flera värmeljus på samma fat.
 • Brand i olja och fett. Kväv branden, stäng av köksfläkten, ta bort
  kärlet från spisen. Släck aldrig med vatten.
 • Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare. Använd maskinerna bara
  när du är hemma och är vaken. Se också till att torktumlarens
  luddfilter alltid är rent.
 • Hushållsapparater. Anslut till en timer eller dra ur strömsladden när
  de inte används.
 • Kyl och frys. Dammsug bakom och under minst en gång per år.
 • Fastbränsleanläggning ska vara brandskyddskontrollerad. Varje
  förändring av eldstäder och rökkanaler ska anmälas till kommunen.
  Elda alltid med torr ved.
 • Aska. Förvara aska i plåtkärl med tättslutande lock. Ställ kärlet på
  obränbart underlag, långt ifrån brännbart material.

 

 

 

 

Om brand uppstår (Rädda-Varna-Larma-Släck)

 • Rädda, de som är i omedelbar fara. Utrym lokalerna.
 • Varna, omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat. Skrik och försök ta hjälp av andra.
 • Larma, utlös internlarm om detta finns. Ring 112. Svara på SOS-operatörens frågor. Utfrågningen försenar inte larmet.
 • Släck, alla bränder är små i början. Gör ett släckförsök om du harutrustning. Närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Saknas släckutrustning, stäng dörren till utrymmet som brinner så att rök och eld inte sprider sig. Möt Räddningstjänsten och visa vägen.

Eldstäder och förvaring av batterier och brandfarliga vätskor

Eldstäder

Vedkamin, öppen spis, pelletskamin och kakelugn kräver bygganmälan och ska bara användas för att ge tillskottsvärme till den ordinarie uppvärmningen. Eldstaden är till för att värma det boutrymme där den är placerad.

En eldstad ska inte eldas för mycket och för länge

Normalt ska man bara elda 2–4 kg ved per gång. Större brasor av typen ”tokeldning” riskerar att hela huset eldas upp istället för att värmas upp. Det är viktigt att läsa och följa tillverkarens anvisningar.

Eldstadens placering

Följ alltid tillverkarens anvisningar för skorsten, säkerhetsavstånd, underlag med mera. Skorstens- fejarmästaren beslutar om godkännande av anläggningen utifrån tillverkarens anvisningar.

Spisinsatser

Innan du installerar en insats i öppna spisen måste du göra en bygganmälan och låta en behörig skorstensfejartekniker besiktiga och godkänna att skorstenen är dimensionerad för insatsens värmebelastning. Det kan finnas risk att trämaterial i takkonstruktionen torkar så att det kan självantända redan vid temperaturer runt +100° C. Elda i insatsen enligt tillverkarens anvisningar för att undvika onödig brandrisk.

Skorstenslösa eldstäder

Det finns även kaminer som eldas med gel eller bioetanol som varken ryker, sotar eller luktar. Kaminerna kräver ingen skorsten men ska vara certifierade för att få användas.

OBS! Alla eldstäder ska brandskyddskontrolleras och sotas. Följ alltid tillverkarens anvisningar.

 

Säsongsförvaring av batterier och brandfarliga vätskor

Säsongsförvaring av bil, husvagn, båt, motorcykel, gräsklippare, gasolgrill med mera, gör att man ofta måste förvara bränsle, gasol och batterier i hemmet. Koppla ur batterier och var uppmärksam på hur mycket brandfarliga vätskor och gasol du enligt lag får förvara i hemmet.
Läs mer på www.msb.se.

Batterier

Har du ett friskt och fulladdat batteri bör du koppla bort batterikablarna och förvara batteriet kallt. Då klarar sig det till nästa säsong utan underhållsladdning.

Motor- och kupévärmare

Kontrollera att anslutningskabel, uttag och stickpropp är hela. Se till att locket till kontakten på bilen stänger och håller tätt när sladden tas bort. Kläm inte kupévärmarens kabel i bilfönster eller bildörr. Skadas kabeln kan bilen bli strömförande. Använd jordad kabel och se till att kupévärmaren står fritt. Motorvärmare ger skonsammare kallstarter, mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Använd timer för effektiv funktion:

–15° C och kallare – cirka 1,5 timma innan avfärd.
–15° till 0° C – cirka 1 timme innan avfärd.
0° till +10°C – cirka 20 minuter innan avfärd.

Brandfarliga gaser och vätskor: Vad får förvaras och var?

Vindsförråd

Ingen förvaring

Lägenhet

Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i skåp.

Hobbylokal

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, t.ex. hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan

Fordon med tank och reservdunk. I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd

Ingen förvaring

Gemensamhetsgarage

Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare. Får förvaras i garaget endast om det är oåtkomligt för obehöriga. Ingen brandfarlig gas för förvaras i garaget.

 

 1. Håll alltid öppen låga och värmeframkallande köksutrustning under
  uppsikt - tänk på att barn inte alltid förstår faran.
 2. Hemelektronik kan bli varm vid användning, låt t.ex. tv:n stå fritt - stäng av
  elektronik som inte används. Var noggrann med watt-tal på glödlampor.
 3. Rök aldrig någonsin i sängen eller i soffan (vanligaste dödsorsaken).
 4. Se till att tillsammans med grannar hålla trapphuset fritt från föremål
 5. Om det börjar brinna - sätt dig själv och andra i säkerhet, ring sedan 112.
 6. Försök bara släcka själv om det inte innebär en risk
 7. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus och använd aldrig hiss.
 8. En grundåtgärd mot brand är att eldstäder och rökkanaler är sotade och
  godkända för sitt ändamål.
 9. Se till att det finns fungerande brandvarnare.
 10. Läs om husägarens ansvar på www.msb.se.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se