Admin

Naturskador

Klimatrelaterade naturskador blir allt vanligare på grund av olika typer av extremväder där stormar och skyfall kan ställa till med stora bekymmer. Miljödepartementets klimat- och sårbarhetsutredning bedömer att risken för översvämning, ras, skred och erosion kommer att öka på många håll i landet.

Över 300 000 byggnader anses ligga inom områden med hög risk för naturskador.

Skydda huset

Fastighetsägare är skyldiga att förebygga risker för naturskador så att huset står pall vid en eventuell storm eller skyfall.

Storm

Tomter ska vara rensade från stora träd som kan välta på huset eller bilen vid en eventuell storm. Granar ramlar lättare än tallar och alla stora träd kan ger mycket stora skador om de faller fel. Takpannor och annan takbeläggning måste vara väl förankrade så att de tål påfrestningar från vind och snö. Detta gäller även antenner, takstegar, ventilationshuvar och liknande. Hård blåst ger stora lyftkrafter, kontrollera därför att altantak och liknande sitter fast ordentligt. Dra in markiser när de inte behövs och placera utemöbler och trädgårdsredskap så att de står skyddade för hård vind. Vid stormvarning bör du ställa bilen i garaget. Ställ också in trädgårdsredskap, utemöbler och annat som kan blåsa omkring. Vid storm bör du hålla dig inomhus. Måste du vara ute ska du undvika att gå nära nedfallna träd och nedfallna elledningar.

 

Översvämning

På tomten bör du se till att marken lutar bort från huset. Regn och smältvatten kan då lättare rinna bort utan att husets grund och dräneringsledningar påfrestas mer än nödvändigt.
Se till att träd med kraftiga rötter inte står för nära huset. Rötterna söker sig gärna ned till
dräneringsledningen som går runt huset och kan då förstöra både ledningen och fuktisolering på exempelvis källarväggar.

Förvara inte fuktkänsliga föremål i utrymmen som riskerar att drabbas av översvämning.
Rensa stup- och hängrännor från löv och annat skräp och montera självrensande silar på stuprören så att dräneringsledningen under mark inte sätts igen.

Kontrollera att tomtens dagvattenbrunnar och uppsamlingsbrunnar sväljer vatten bra. Slamsug
vid behov. Kontrollera också närliggande brunnar i gator och vägar och meddela de ansvariga om brunnarna inte fungerar. Detta är bland annat ett problem på vintern då brunnar lätt täcks av snödrivor i samband med snöröjningen.

Se till att täta golvavlopp och golvbrunnar för att undvika upptryck av vatten. Täta även dörrar, fönster och ventiler mot vatteninträngning. Ordna också så att någon kan se till exempelvis
fritidshuset eller liknande när du inte är där.

 

 

 

 1. Fastighetsägaren är skyldig att förebygga risker för naturskador.
 2. Fastighetsägaren är även skyldig att se till att huset klarar storm
  och skyfall.
 3. Stora träd bör ej finnas på tomten som kan välta på hus eller bilar.
 4. Takbeläggning, skärmtak och liknande måste vara väl förankrat.
 5. Ta in utemöbler och redskap om det varnas för storm.
 6. Om möjligt ställ bilar i garage om det varnas för storm.
 7. Vid väldigt hårt väder med vind och skyfall stanna inomhus.
 8. Stora träd nära hus kan fördärva grunden med sina rötter.
 9. Marken bör luta från huset.
 10. Vid översvämning täta för att slippa upptryck av vatten.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se