Admin

Säkert tak

Snö och is som rasar från tak har orsakat många allvarliga olyckor. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att hålla snö och is borta. Du har också skyldighet att se till att de som utför arbete
på tak kan utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt. Dessa frågor regleras i ordningslagen som säger
bl. a. följande:

”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen lägger ett tungt ansvar på dig som låter utföra arbete på taket. Även om
taket har rätt säkerhetsutrustning enligt kraven som gällde när huset byggdes, kan det krävas ytterligare utrustning för att arbete ska kunna utföras säkert på taket. Enligt ordningslagen är du också ansvarig för säkerheten i närheten av ditt hus. Gränsar huset mot allmän gata kan du till exempel bli skyldig att montera snörasskydd, om det finns risk att människor eller egendom kan skadas om snö och is rasar ner från taket.

Tyngdlagen

Fallolyckor är tyvärr vanliga och orsakar mycket lidande. Fall från tak kan vara direkt livsfarligt. Montera därför taksäkerhetsutrustning så att det blir säkert att ta sig upp, förflytta sig och att arbeta säkert uppe på taket. Det bör finnas takstege och takbrygga fram till skorstenen samt en fast stege med handledare och ståplatta på skorstenen om uppstigningshöjden är högre
än 1,2 meter. På resten av taket bör det finnas ett nockräcke.

Snörasskydd

Montera snörasskydd längs hela taket så undviker du att snö och is rasar okontrollerat från taket.

Personligt fallskydd

Köp och använd en fallskyddssele med säkerhetslina och fallskyddsdämpare. Det är en relativt billig livförsäkring. Fäst linan i nockräcket eller takbryggan så sitter du säkert om du halkar eller ramlar på taket. Det är alltid bäst att vara två personer på taket, en som arbetar och en som säkrar fallskyddslinan.

Täthet och infästningar

Kontrollera att takbeläggningen är oskadad på hela taket och att alla genomföringar och infästningar är täta. Kontrollera även isoleringen på vinden så att det inte finns köldbryggor som kan orsaka värmeläckage som kan ge isbildning på taket.

Snö på taket

Snö som ligger länge på taket under perioder av omväxlande tö, snö och kyla kan efter ett tag bli för tung för takkonstruktionen. Tänk på att altantak och garagetak kan vara dimensionerade för mindre snölast än bostadshuset. Skotta därför av taken så minskar belastningen och risken för isbildning och läckage. Misstänker du att exempelvis altantaket kan bli överbelastat av snö kan du förstärka konstruktionen genom att montera en eller flera stöttor under takreglarna.

Husets säkerhetsutrustning

Fasadhöjd upp till 4 m

 • Markstege ska gå minst 1m över takfot och ska ha ett glidskydd vid takfoten
 • Snörasskydd
 • Takstege eller fast takstege
 • Fast gångbrygga
 • Fast stege med handledare samt ståplatta 0-0,5 m från skorstenens överkant (vid uppstigningshöjd över 1,2 m)

Fasadhöjd 4-8 m

 • Fasadstege med fallskydd från 2,5 m upp från mark
 • Snörasskydd
 • Fast Takstege
 • Nockräcke

Snö och is

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för att hålla snö
och is borta

 • Snö och is ska inte rasa från taket
 • Smältvatten som frusit till is ska tas bort
 • Takdropp/smältvatten som fryser till is ska tas bort
 • Snö som skottas ner på trotoaren från taket ska tas bort

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se