Admin

Skydd mot olycksfall

Utbilda dig i Första Hjälpen så att du kan lägga de vanligaste förbanden samt ge Hjärt-Lung-Räddning. Utbildning anordnas av bland annat AKLAskolan, Röda Korset och  Företagshälsovården. Varje hem behöver Första Hjälpen-utrustning. Håll den välfylld.
Byt material som är äldre än fem år.

Sårskador

Sår som blöder mycket, till exempel hugg- eller skärsår, hålls upp så att det kommer högre än hjärtat. Tryck (kläm) ihop såret och lägg ett tryckförband.

Förebygg chock

Kontrollera medvetande, andning och puls. Lägg den skadade i framstupa sidoläge med benen högre än huvudet. Förhindra avkylning. Lugna den skadade genom att lyssna och finnas till hands.

Bränn- och frätskador

Spola med tempererat vatten, cirka 15–17° C, i minst 20 minuter för att kyla skadestället. Lägg sedan ett rent och mjukt förband. Alla större bränn- och frätskador kräver läkarvård.

Förgiftning

Alla förgiftningar kräver läkarvård. Vid misstanke om förgiftning, ge vätsketillskott. Helst flera glas. Ring Giftinformationscentralen, telefon dagtid 08-33 12 31. Övrig tid ringer du 112.

Tandskador

Försök att sätta tillbaka tanden. Kontakta tandläkare. Rothinnan runt tandroten får inte torka
eller skadas. Kan tanden inte sättas tillbaka ska den förvaras fuktigt under transporten, till
exempel i mjölk, inte i kranvatten.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se