Admin

Vattensystemet

Bad- och våtrum

Vattenskaderisker i bad- och våtrum

Riskerna och exempel på bra lösningar

Åtgärda alla fel genast! Hoppa inte över ”små” fel utan täta innan det läcker.

1. Igensatt ventilation

Se till att alltid ventilationen är god och rengjord för bästa luftflöde i alla bad- och våtrum. Samt så lämna ett luft intag i dörrens underkant för bättre cirkulation.

2. Håltagning i kakelvägg/borrhål för infästning

Behöver du borra se till att täta ordentligt med våtrumssilikon.

3. Otäta infästningar

Limma rörklammrar och andra tillbehör med våtrumslim/tejp för att slippa göra hål i tätskickt och ytan.

4. Otäta rörgenomföringar i vägg och golv

Se till att alltid rörgenomföringar är väl tätade.

5. Blandare, rör och hylla i duschplats

Välj en blandare som ger så få hål som möjligt. Använd lim där det går. Vid dusch eller badkar får tätskicktet endast brytas av blandarens vattenrör genom vägg samt golvbrunn.

6. Kondens och röt/fuktskador på fönster vid dusch- eller badutrymme

En radiator under fönstret kan hjälpa. (Kom ihåg att det erfordras speciella radiatorer och att behörig elektriker) Även ökad luftcirkulation, genom t.ex. ventilerat överstycke i dörrkarmen kombinerat med utsugningsfläkt. Fönstren bör vara så nära innerväggen som möjligt.

7. Kakel/klinker på träbjälklag och träreglar (rörelse i träbjälklag)

Golvkonstruktionen ska ha tillräcklig böjstyvhet för att undvika fuktrörelser och/eller nedböjning mellan golvbjälkarna. Följ skivtillverkarens anvisningar angående regelavstånd och montering för att få rätt stabilitet.

8. Otätheter vid golvbrunn samt lös klämring

Se till att golvbrunnen är placerad så att rensning och regelbunden kontroll underlättas.

9. Badkarsfront som döljer

Badkar med halv- eller utan front gör att du har mer uppsyn vad som händer i detta annars dolda utrymme.

10. Dolda rör och infästningar samt gamla rörinstallationer

Se till att kontrollera regelbundet eller byt ut mot annan lösning.

11. Fogsläpp, spräckta plattor, dåligt tätskikt, plastmattor som släpper

Detta bör kontrolleras och vid behov repareras/åtgärdas omedelbart av fackman.

VIKTIGT! Enligt försäkringsvillkoren skall alla våtrum vara fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässighet – utförande av behörig entreprenör

 • Anlita hantverkare som är branschgodkända av:
  - GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med platsmattor och tätskikt.
  - BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik
  - VVS-företagen för Säker vatteninstallation
  - MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum
 • Använd endast branschgodkända material.
 • Begär alltid skriftliga skötselråd och dokumentation.

Gör-det-självarbeten

Byggkeramikrådet och försäkringsbolagen avråder från gör-det-självarbeten i våtrum, om
man inte har mycket goda kunskaper och vana inom området. I förlängningen kan det bli
ett dyrt våtrum.

Våtzoner och tätskikt

Dokumentation av installationen

För att visa att en VVS-installation är utförd
enligt branschreglerna ska intyg alltid lämnas
till beställaren. Om en VVS-installation inte kan
utföras enligt branschreglerna, ska avvikelsen dokumenteras på intyget. En viktig del är att
våtrum indelas i våtzoner.

Våtzon 1

Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta.
När badkar/duschplats på någon sida omges av
skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot
bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg
ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som
tillhörande våtzon 1.

Våtzon 2

Övriga väggytor. Övriga utrymme i toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvatten-beredare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 50 mm.

Täthetsklasser

VTgF - Vattentäta golvsystem av folietyp (A)
VTvF - Vattentät väggsystem av folietyp (B)
VTg - Övriga godkända tätskikt för golv (A)
VTv - Övriga godkända tätskikt för väggar (B)

Val av tätskiktssytem

• Våtzon 1, golv
Skivkonstruktioner - VTgF
Massivkonstruktion - VTgF eller VTg

• Våtzon 1, väggar
Skivkonstruktioner - VTvF
Massivkonstruktion - VTvF eller VTv

• Våtzon 2, väggar
Skivkonstruktioner - VTv eller VTvF
Massivkonstruktion - VTvF eller VTv
Med massivkonstruktion avses betong,
puts och/eller murverk.

Golvbrunn, vattenlås och rör

Det är viktigt att golvbrunnar i bad- och duschrum rengörs och kontrolleras minst två gånger per år. Det är ett enkelt arbete att rensa golvbrunnen själv. Glöm ej att förbereda med det som behövs (plast- eller gummi handskar och verktyg).

 • Är brunnen placerad under badkaret måste badkarsfronten tas bort. Är det inmurat finns det oftast ett frontgaller som måste lossas.
 • Ta loss golvbrunnens sil, vissa modeller är fastskruvade.
 • Rengör från slam och håravfall noga, så att brunnen blir riktigt ren.
 • Ofta är golvmattan fäst mot golvbrunnen enbart med en klämring. Med åren förlorar klämringen sin spänning och vatten kan tränga in under mattan och ut i bjälklaget. Läckage vid golvbrunn står för hälften av alla skador i golv. Se till att klämringen sluter tätt runt avloppet. Håll rent kring avlopp och golvbrunn för att hindra att vatten samlas.
 • Kontrollera att golvet har rätt lutning mot golvbrunnen. Minst en centmeter per meter.

Vattenlås till diskbänk och tvättställ bör rengöras regelbundet.

 • Lossa vattenlåset. Kärvar kopplingarna kan du lossa försiktigt med en tång.
  Tänk på att det står vatten i låset så sätt ett kärl under.
 • Kontrollera att alla packningar och tätningar är intakta och finns kvar.
 • Rengör och spola ur vattenlåset och ta bort hår som fastnat i tvättställets bottenventil.
 • När vattenlåset monterats ihop kontrollerar du att det är tätt genom att spola vatten. Eventuellt kan det vara nödvändigt att linda en bit gängtejp för att få gängförbanden helt täta.

Rör

Befintliga rörgenomföringar

Kontrollera att rörgenomföringar och skruvhål är täta, särskilt bakom badkar och i duschutrymmen. Lossa lösa skruvar och fyll hål och eventuella pluggar med våtrumssilikon. Äldre rörgenomföringar utan tätning kan du täta med tätningsmassa kring rören. Lossa eventuella täckbrickor och täta med våtrumssilikon. Rörgenomföringar utan täckbrickor kan du täta med tätningsmedel av akrylat i lösningsmedel, avsett för våtrum.

Radiatorrör genom golv

Äldre ventiler och termostater till radiatorer är ofta otäta och bör bytas ut. Täck rörgenomföringarna med förtillverkade rörstosar som leder ut läckagevatten på golvet så att det lättare kan upptäckas.

Nya rörgenomföringar i vägg

Inom våtzon 1 får det bara finnas rörgenomföringar för rör till duschblandaren. Genomföringarna tätas bäst med en väggbricka med packning som skruvas fast mot väggen och tätar mot ytskiktet. I kakelväggar kompletteras tätningen mot väggens tätskikt. Det kan till exempel göras med en speciell tätbricka som tätas mot tätskiktet, innan kaklet monteras.

Nya rörgenomföringar i golv

I golvet får det bara finnas rörgenomföringar för avlopp och golvbrunn. Kontrollera att alla genomföringar är täta. Var särskilt noga med rörgenomföringar som kan bli utsatta för vatten. Golv med plastmatta
tätas med förtillverkade rörstosar som finns för de flesta rördimensioner.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se